Tạo mới thành viên gia đình
Bước 01: Chọn Ví gia đình

Chọn Ví gia đình từ màn hình chính.

Bước 02: Tạo mới thành viên

Chọn Tạo mới để tạo thành viên gia đình mới.

Bước 03: Nhập thông tin

Nhập thông tin yêu cầu và các cài đặt cho thành viên mới, nhấn Tạo mới

Bước 04: Chọn Xác nhận

Xác nhận tạo mới thành viên gia đình.

Bước 05: Thông báo thành công.