BIỂU PHÍ VÀ HẠN MỨC GIAO DỊCH CỦA DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ VNPAY

(Kèm theo Điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPAY – dành cho khách hàng cá nhân)

1. Giao dịch nạp tiền vào Ví điện tử VNPAY

Mức phí

Hạn mức giao dịch

Số lần giao dịch

Tối đa/ngày

Tối đa/tháng

Tối đa/ngày

Tối đa/tháng

Miễn phí

100.000.000 đ

100.000.000 đ

50

1.000

2. Giao dịch rút tiền khỏi Ví điện tử VNPAY

Mức phí

Hạn mức giao dịch

Số lần giao dịch

Tối đa/ngày

Tối đa/tháng

Tối đa/ngày

Tối đa/tháng

Miễn phí

5.000.000 đ

100.000.000 đ

2

30

3. Giao dịch chuyển tiền giữa các Ví điện tử VNPAY

Mức phí

Hạn mức giao dịch

Số lần giao dịch

Tối đa/ngày

Tối đa/tháng

Tối đa/ngày

Tối đa/tháng

Miễn phí

50.000.000 đ

100.000.000 đ

50

1.000

4. Giao dịch thanh toán

4.1. Theo nguồn tiền

Nguồn tiền

Mức phí

Hạn mức giao dịch

Số lần giao dịch

Tối đa/tháng

Tối đa/tháng

Số dư Ví

Miễn phí

100.000.000 đ

1.000

4.2. Theo dịch vụ : Đối với quy định phí dịch vụ của một số nhà cung cấp đặc thù như đơn vị điện, nước, giao thông, v.v., Ví VNPAY sẽ thông báo tới Khách hàng trước khi Khách hàng thực hiện thanh toán.

*Lưu ý: Biểu phí hiện đang có hiệu lực và được áp dụng với các khách hàng cá nhân của Ví điện tử VNPAY. Biểu phí này sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo thay đổi hoặc cập nhật khác từ VNPAY.