Xem lịch sử giao dịch
Bước 01: Chọn ảnh đại diện

Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện ( góc trên bên trái màn hình ).

Bước 02: Chọn Lịch sử giao dịch

Tại màn hình Ví của tôi chọn vào chức năng Lịch sử giao dịch để xem các giao dịch của tài khoản.

Bước 03: Tra cứu giao dịch

Chọn thời gian tra cứu, nhấn Tìm kiếm
Lưu ý: Khoảng cách tra cứu giữa Từ ngày – Đến ngày là 30 ngày và thời gian tra cứu xa nhất là 3 tháng.

Bước 04: Chi tiết giao dịch

Chọn giao dịch cần xem chi tiết để hiển thị màn hình chi tiết giao dịch.