Giới thiệu bạn bè
Bước 01: Chọn ảnh đại diện

Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện ( góc trên bên trái màn hình ).

Bước 02: Chọn Giới thiệu bạn bè

Bước 03: Chia sẻ mã giới thiệu

Chọn chia sẻ hoặc đưa mã QR để chia sẻ mã giới thiệu.
(Lưu ý: Quý khách có thể kiểm tra trạng thái định danh, liên kết ngân hàng và thời gian thực hiện thành công của từng bạn bè đã giới thiệu)

Bước 04: Chia sẻ mã giới thiệu

Gửi mã giới thiệu cho bạn bè.
-Tại màn hình đăng ký, người được giới thiệu nhập mã giới thiệu được chia sẻ.