Đổi mật khẩu
Bước 01: Chọn ảnh đại diện

Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện ( góc trên bên trái màn hình ).

Bước 02: Chọn Cài đặt

Bước 03: Chọn Đổi mật khẩu

Bước 04: Nhập mật khẩu

Nếu Quý khách đã cung cấp email khi đăng ký ví hoặc cập nhật thông tin tài khoản thì mặc định bật tính năng mật khẩu bảo vệ hai bước.

Bước 05: Đổi mật khẩu thành công

Hiển thị màn hình thông báo đổi mật khẩu thành công, nhấn Đồng ý

Bước 06: Đăng nhập lại

Quay lại màn hình đăng nhập, nhập mật khẩu mới để tiếp tục sử dụng