Đổi mã PIN
Bước 01: Chọn ảnh đại diện

Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện ( góc trên bên trái màn hình ).

Bước 02: Chọn Cài đặt

Bước 03: Chọn Cài đặt mã PIN cho Soft OTP

Bước 04: Chọn Đổi mã PIN

Bước 05: Nhập mã PIN

Nhập mã PIN cũ để Xác nhận

Bước 06: Đặt lại mã PIN cho Soft OTP

Nhập mã PIN mới

Bước 07: Đổi mã PIN thành công

Hiển thị màn hình thông báo đổi mã PIN cho Soft OPT thành công, nhấn Đóng