Cập nhật thông tin định danh (eKYC)
Bước 01: Chọn ảnh đại diện

Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện ( góc trên bên trái màn hình ).

Bước 02: Chọn Thông tin khách hàng

Bước 03: Chọn Thông tin định danh

Bước 04: Chọn Cập nhật thông tin

Tại mục Thông tin định danh, chọn Cập nhật thông tin.

Bước 05: Chọn loại giấy tờ tùy thân

Chọn loại giấy tờ tùy thân tương ứng, nhấn Tiếp tục.

Bước 06: Kiểm tra các điều kiện được lưu ý

Khách hàng đọc kỹ lưu ý, nhấn Đã hiểu.

Bước 07: Chụp ảnh giấy tờ tùy thân

Chụp ảnh giấy tờ tùy thân theo hướng dẫn

Bước 08: Chụp ảnh chân dung

Nhấn bắt đầu chụp và làm theo hướng dẫn

Bước 09: Kiểm tra thông tin giấy tờ

Kiểm tra thông tin giấy tờ, nhấn Hoàn thành
Khách hàng cần kiểm tra lại thông tin hệ thống EKYC đã đọc, và có thể chỉnh sửa nếu thông tin chưa chính xác.

Bước 10: Cập nhập thông tin định danh thành công

Lưu ý: Khi đã được phê duyệt thông tin định danh, khách hàng không thể chỉnh sửa họ tên.