Cài đặt thanh toán nhanh
Bước 01: Chọn ảnh đại diện

Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện ( góc trên bên trái màn hình ).

Bước 02:Chọn Cài đặt

Bước 03:Chọn Cài đặt thanh toán nhanh

Bước 04:Chọn Bật/Tắt chức năng

Lưu ý: Hạn mức thanh toán nhanh có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

Bước 05:Chọn đồng ý

Bước 06:Xác thực bật chức năng

Nhập mã pin để xác thực bật chức năng Thanh toán nhanh.
Nếu quý khách đã cài đặt phương thức xác thực giao dịch là Vân tay/Face ID thì có thể xác thực bật chức năng Thanh toán nhanh bằng hai phương thức này.

Bước 07:Cài đặt Thanh toán toán nhanh thành công

Bước 07:Cài đặt Thanh toán toán nhanh thành công